ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

เมืองการาจีเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศปากีสถานและเป็นเมืองหลวงเก่า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศในรัฐซินด์ มีประชากร ประมาณ 23 ล้านคน เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม การเงิน การธนาคารและการคมนาคมของประเทศ ในปัจจุบันยังไม่มีนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในด้านต่างๆ ในเมืองการาจี นอกจากการติดต่อดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างกัน ทั้งนี้ ธุรกิจและสินค้าไทยที่มีศักยภาพในการลงทุนและส่งออกไปยังเมืองการาจี มีดังนี้