กฎระเบียบที่ควรรู้

การลงทุน

นโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างชาติของปากีสถานปี 2556

หลักการ

 1. ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมโดยธนาคารแห่งชาติปากีสถาน (State Bank of Pakistan) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปากีสถาน (Securities and Exchange Commission of Pakistan) ได้ยกเลิกการกำหนดปริมาณการถือครองสินทรัพย์ของบริษัทในการจดทะเบียนในสาขาการให้บริการทางการเงิน และที่ไม่เกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน
 2. ลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจในปากีสถาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปากีสถานได้ ดำเนินการแบบ one-window operation เพื่อลดเวลา ขั้นตอน และกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกไป
 3. อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในปากีสถานโดยการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมและเขต เศรษฐกิจพิเศษ
 4. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้านการค้า อุตสาหกรรม และการเงิน ซึ่งเป็นการดึงผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ กระทรวง รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความโปร่งใส คาดการณ์ได้ และมีความสอดคล้อง

ระบบการลงทุนอย่างเสรี

ประเด็นสำคัญของนักลงทุนต่างชาติคือการมีเสรีภาพในการเข้าถึงตลาดและประกอบธุรกิจโดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 ปากีสถานได้ดำเนินนโยบายการลงทุนเสรีและเป็นข้อได้เปรียบของปากีสถานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการเป็นประเทศเป้าหมายในการลงทุนต่างชาติ นโยบายส่งเสริมการลงทุนปี ค.ศ. 2013 จึงได้คงไว้ซึ่งนโยบายการลงทุนอย่างเสรี และครอบคลุมทุกสาขาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในระบบเศรษฐกิจของประเทศ


1. ปากีสถานเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในปากีสถานได้อย่างเสรี

 • ชาวต่างชาติสามารถมาลงทุนในปากีสถานได้ทุกสาขา ยกเว้นอุตสาหกรรมในสาขาอาวุธ และกระสุน ระเบิดที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สารกัมมันตรังสี ตราสาร เงินตราและเหรียญกษาปณ์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชน
 • ชาวต่างชาติสามารถลงทุนในตราสารทุนในทุกสาขาธุรกิจโดยไม่มีข้อกำหนดจำนวนขั้นต่ำ
 • ไม่มีข้อกำหนดจำนวนหุ้นของบริษัทที่ชาวต่างชาติจะสามารถถือครองได้ ยกเว้นในสาขาธุรกิจการบิน ธนาคาร เกษตรกรรม และสื่อ
 • นักลงทุนต่างชาติสามารถนำผลกำไร เงินปันส่วน หรือเงินทุนอื่นๆ กลับประเทศได้

2. การอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนและการเข้ามาลงทุนในปากีสถาน

 • ปากีสถานมีระบบการรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเปิดเผยซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการ กลั่นกรองล่วงหน้าและไม่ต้องได้รับการอนุมัติ อย่างไรก็ดี บริษัทต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนบริษัทภายใต้พระราชกฤษฎีกา Companies Ordinance 1984
 • บริษัทต่างชาติที่ได้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา Companies Ordinance 1984 พระราชบัญญัติ Competition Act 2010 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของปากีสถานไม่จำเป็นต้องขออนุมัติในการลงทุนที่ปากีสถาน ยกเว้นการลงทุนในสาขาการเงิน การธนาคาร และประกันภัย ซึ่งสาขาเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ธนาคารและธนาคารแห่งชาติ การครอบครองหรือการรวมบริษัทกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในปากีสถานจะต้องยื่นเอกสารกับคณะกรรมาธิการ Competition Commission of Pakistan และจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในพระราชกฤษีกา Companies Ordinance 1984
 • คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment-BOI) ได้ริเริ่มการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์  (www.pakboi.gov) เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้ามาและประกอบธุรกิจในปากีสถาน การจดทะเบียนบริษัทเป็นเพียงการแจ้งให้รัฐบาลปากีสถานทราบถึงการเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติและเพื่อเป็นการประกันสิทธิที่บริษัทต่างชาติพึงได้รับภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนปี ค.ศ. 2013 ไม่ได้เป็นการอนุมัติจากรัฐบาลแต่อย่างใด ทั้งนี้ BOI คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการดังกล่าวด้วย สำหรับบริษัทต่างชาติที่ยื่นขอจดทะเบียนออนไลน์มีค่าธรรมเนียมประมาณ 25,000 รูปี และหากมายื่นเอกสารที่ BOI จะคิดค่าธรรมเนียม 50,000 รูปี
 • การจัดตั้งบริษัทสาขา สำนักงานตัวแทน หรือสำนักงานประสานงาน (liaison office) ของบริษัทต่างชาติ จะต้องได้รับอนุมัติจาก BOI กระบวนการขออนุมัติจะใช้เวลาประมาณ 7 สัปดาห์หลังจากที่ BOI ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดตั้งสำนักงานนั้นๆ หากไม่ได้รับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด ก็จะได้รับอนุมัติบนพื้นฐานของ No Objection การจัดตั้งสำนักงานดังกล่าวที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะมีระยะเวลามากสุดคือ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้ตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ BOI จะคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการดังกล่าวเช่นกัน
 • การจัดตั้งสาขาของธนาคารต่างชาติจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติปากีสถาน
 • นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิที่จะขายหุ้น โอนกรรมสิทธิ์ และยกเลิกการลงทะเบียนได้ ภายใต้พระราชกฤษฎีกา Companies Ordinance 1984 และพระราชกฤษฎีกา Banking Companies Ordinance 1962

3. ความยืดหยุ่นในขั้นตอนด้านการเงิน

 • ธนาคารแห่งชาติและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปากีสถานมีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับการปริมาณการถือครองสินทรัพย์ของบริษัทในการจดทะเบียนจัดตั้งธนาคาร ธุรกิจการประกันชีวิตและที่ไม่ใช่การประกันชีวิต
 • นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราท้องถิ่นไปเป็นเงินตราต่างประเทศขึ้นกับระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งชาติ
 • นักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะลงทุนในสาขาใดจะได้รับอนุญาตกู้ยืมภายในประเทศได้แต่ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งชาติและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. ขั้นตอนเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

 • นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิที่จะเช่าซื้อที่ดินโดยไม่มีข้อจำกัดซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนย้ายที่ดินที่ถือครองโดยชาวต่างชาติยกเว้นมีการระบุในสัญญากับเจ้าของที่ดินและขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของรัฐบาลท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกับที่ใช้บังคับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น

5. นโยบายด้านเกษตรกรรม

 • นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 60 ในโครงการด้านเกษตรกรรม
 • สำหรับ Corporate Agricultural Farming นักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองหุ้นได้ร้อยละ 100

6. ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม

 • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในปากีสถานจะได้รับสถานะเป็น ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมและจะได้รับสิทธิประโยชน์ (incentive) เท่าเทียมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน

 • ปากีสถานมีศักยภาพในการใช้แหล่งหลังงานทางเลือก ได้แก่ พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal) พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยมีพระราชบัญญัติ Alternative Energy Development Board Act 2011 ช่วยกำกับการออกนโยบายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกการดำเนินโครงการด้านพลังงาน รวมทั้งการให้คำแนะนำด้านเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทางเลือก โดยปากีสถานมีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนในประเทศให้ได้ร้อยละ 5 ภายในปี ค.ศ. 2030 และยังมีนโยบายที่จะให้สิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในสาขาพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน
 • BOI จะทำงานร่วมกับกระทรวง Water & Power และบอร์ด Alternative Energy Development เพื่ออำนวยความสะดวกโครงการด้านพลังงานที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมโครงการด้วย เนื่องจากเห็นว่านักลงทุนต่างชาติเหล่านั้นจะนำเทคโนโลยีและความรู้ความชำนาญมาสู่ปากีสถาน

8. การวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • BOI ส่งเสริมการลงทุนในด้านวิจัยและการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ BOI ยังสนับสนุนให้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้นวัตกรรมและพัฒนาทักษะและฝีมือของคนปากีสถาน

การคุ้มครองการลงทุน

1. สิทธิขั้นพื้นฐานของนักลงทุน

 • นักลงทุนต่างชาติในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการขยายกิจการ การบริหาร การดำเนิน ธุรกิจ และการคุ้มครองการลงทุน จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก และจะได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติ Foreign Private Investment 1976 และพระราชบัญญัติ Protection of Economic Reform 1992 นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับนักลงทุนปากีสถาน
 • ปากีสถานได้ลงนามสนธิสัญญา Bilateral Investment กับ 47 ประเทศ (ยังไม่มีประเทศ ไทย) และอยู่ระหว่างการเจรจาทำความตกลงกับ 27 ประเทศ ทั้งนี้ BOI อยู่ระหว่างการร่าง text สนธิสัญญาดังกล่าวขึ้นมาใหม่ และจะใช้เป็นร่างมาตรฐานในการเจรจาจัดทำสนธิสัญญากับประเทศอื่นๆ ต่อไป

2. สิทธิในกระบวนการทางกฎหมาย

 • ตามพระราชบัญญัติ Commercial Arbitration 2011 ให้สิทธินักลงทุนฟ้องร้องกับศาลได้ นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถไปฟ้องร้องกับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้หากมีการระบุไว้ในสัญญาและหากศาลปากีสถานไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ภายในเวลา 6 เดือน

3. ความปลอดภัย

 • BOI ร่วมกับหน่วยงาน Provincial Investment Promotion จะจัดการรักษาความปลอดภัยให้กับนักลงทุนต่างชาติตั้งแต่เดินทางออกจากสนามบินจนถึงเดินทางกลับประเทศ ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติต้องยื่นเรื่องขอรับบริการดังกล่าวโดยต้องแจ้งล่วงหน้าและแจ้งรายละเอียดกำหนดการในปากีสถาน โดย BOI จะประสานกับ จนท. ตำรวจเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและให้คำแนะนำในเรื่องที่พักรวมทั้งจัดเตรียมยานพาหนะ

4. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • มีการลงโทษตามกฎหมายหากมีการละเมิดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ และมีการจัดตั้งหน่วยงานที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติในการขอรับสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ รวมถึงการร้องเรียนในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิบัตร

มาตรการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติของปากีสถาน

 1. มีระบบการรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเปิดเผย ไม่จำเป็นต้องมีการ กลั่นกรองล่วงหน้าและไม่ต้องได้รับการอนุมัติ แต่บริษัทต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนบริษัทภายใต้พระราชกฤษฎีกา Companies Ordinance 1984
 2. ชาวต่างชาติสามารถมาลงทุนในปากีสถานได้ทุกสาขา ยกเว้นอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ อาทิ อาวุธ ระเบิด หรือสารกัมมันตรังสี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ตราสาร เงินตรา และเหรียญกษาปณ์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีแอลกอฮอร์
 3. อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นบริษัทได้ 100% ยกเว้นในสาขาธุรกิจการบิน ธนาคาร และสื่อมวลชน
 4. สามารถนำผลกำไรหรือเงินปันส่วนในสกุลดอลลาร์สหรัฐกลับประเทศได้
 5. มีสิทธิซื้อและเช่าซื้อที่ดินได้ โดยการเช่าซื้อจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 30- 99 ปี
 6. สนับสนุนให้ชาวต่างชาติมาจัดตั้งโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐบาล ปากีสถานจะมอบสิทธิประโยชน์ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้เป็นระยะเวลา 10 ปี อาทิ ยกเว้นภาษีสำหรับ การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง