กฎระเบียบที่ควรรู้

FTA กับประเทศต่างๆ

ปากีสถานได้ทำความตกลงเขตการค้าเสรีและความตกลงการให้สิทธิพิเศษกับประเทศต่างๆ

  1. ความตกลงการค้าเสรีเอเชียใต้ (Agreement on South Asian Free Trade Area)
  2. ความตกลงการค้าเสรีปากีสถาน - มาเลเซีย (Pakistan - Malaysia Trade Agreement)
  3. ความตกลงการค้าเสรีปากีสถาน - จีน (Pakistan - China Free Trade Agreement)
  4. ความตกลงการค้าเสรีปากีสถาน - ศรีลังกา (Pakistan - Sri Lanka Free Trade Agreement)
  5. ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าปากีสถาน - อิหร่าน (Pakistan - Iran Preferential Trade Agreement)
  6. ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าปากีสถาน - มอริเชียส (Pakistan - Mauritius Preferential Trade Agreement)
  7. ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าปากีสถาน - อินโดนีเซีย (Pakistan - Indonesia Preferential Trade Agreement)
  8. ความตกลงการค้าผ่านแดนปากีสถาน - อัฟกานิสถาน (Pakistan - Afghanistan Transit Trade Agreement)
  9. สหภาพยุโรปให้สิทธิ GSP Plus แก่ปากีสถาน ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557