กฎระเบียบที่ควรรู้

การค้า

ปากีสถานมีกฎและระเบียบการค้าแบบเสรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. พัฒนาอุตสาหกรรมปากีสถานไปสู่ระบบการค้าเสรี
 2. กระตุ้นการส่งออกผ่านการเข้าถึงวัตถุดิบ
 3. สนับสนุนให้มีการทดแทนการนำเข้า

ระเบียบการนำเข้าสินค้ามายังประเทศปากีสถาน

 1. รูปแบบการชำระเงินสามารถทำได้ตามที่ระบุไว้ในธนาคารแห่งชาติปากีสถาน
 2. ผู้นำเข้าสามารถทำความตกลง Commodity Exchange Arrangements กับซัพพลายเออร์ ต่างประเทศได้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในธนาคารแห่งชาติปากีสถาน
 3. สำหรับการนำเข้าโดยการกู้ยืม การให้เครดิต หรือความช่วยเหลือแบบทวิภาคี จะต้องนำสัญญาไป รับรองกับกองกิจการเศรษฐกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และเมื่อมีการจดทะเบียนสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะต้องเปิด Letter of Credit ภายใน 60 วันกับธนาคารที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งชาติปากีสถาน
 4. หน่วยงานรัฐจะต้องเปิด Letter of Credit กับธนาคารที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารแห่งชาติ ปากีสถาน

สินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในปากีสถาน

 1. เงินสด
 2. สินค้าอันตรายตามที่ระบุไว้โดย IATA
 3. ขนสัตว์
 4. ยาไวอะกร้า
 5. ของโบราณ
 6. ยาที่ไม่มีใบสั่งยากำกับ (วิตามิน และสมุนไพร)
 7. น้ำแข็ง (เปียก)
 8. เครื่องประดับ
 9. ผลิตภัณฑ์หนังกึ่งสำเร็จรูป
 10. โลหะมีค่า
 11. แร่และผลิตภัณฑ์แร่
 12. สีทาภายนอกและภายใน
 13. หนังสือเดินทาง
 14. สินค้าใช้แล้ว
 15. หินมีค่า
 16. แสตมป์สะสม
 17. ยาสูบ

การส่งออกสินค้าจากปากีสถาน

การส่งออกสินค้าจากปากีสถานจะต้องดำเนินการตามระเบียบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขั้นตอนและระเบียบของธนาคารแห่งชาติปากีสถาน


สินค้าต้องห้ามส่งออกสินค้าจากปากีสถาน

 1. สินค้าอันตราย
 2. สัตว์ที่มีชีวิต
 3. อวัยวะมนุษย์
 4. ระเบิด
 5. เงิน
 6. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 7. ของโบราณ
 8. ทองคำ
 9. สินค้าปลอม
 10. สินค้าใช้แล้ว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง