คู่ค้าของท่าน

ภาคบริการ

Coming Soon

ภาคบริการ

Mr. M. A. Ghazali

Indus Pak Advisors (Pvt.) Ltd.,
Service : Education
92-21-34978781


Mr. Waqas Ahmed Majeed

Wom Films,
Service : Production House
92-21-34385016

Mr. Ghulam Hussain

Golden Harvest Foods (Pvt.) Ltd.,
Service : Packaging
92-333-2220444


Mr. Munsub Akbar

Naheed Super Market,
Service : General Trading
92-300-9236410


Mr. Muhammad Tariq Bawani

M/s. Latif Jute Mills Ltd., Service : General Trading
92-21-35220383


Mr. Maleehuddin Sheikh

The Forum Shopping Centre,
Service : General Trading
92-21-358831275

Mr. Jawaid Ilyas

Brothers Trading Co.
Service : General Trading
92-21-32417891


Mr. S. M. Haroon Chawla

General Foods Corporation,
Service : General Trading


Mr. Mehboob H. Shariff

Service : General Trading
92-21-37225607


Mr. S.M. Ismail Zaki

Mshelwala Traders,
Service : General Trading
92-21-32628051


Mr. Khawaja Farhan Basir

M/s. Khawaja Basir Ahmed,
Service : General Trading
: 111-549-252


Mr. Faisal Hussain

Mumtaz Group of Companies
Service : General Trading
92-3008239917