สไลด์หน้าแรก

โครงการเปิดประมูลวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Grid Station) ในโครงการเพิ่มศักยภาพระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้าของปากีสถาน

          บ. National Transmission & Dispatch Co., Ltd. (NTDCL) เชิญภาคเอกชนไทยเข้าร่วมการประมูลเพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์จำนวน 15 รายการ อาทิ อุปกรณ์เปิดปิดวงจรไฟฟ้ากำลัง 500kV และ 200kV อุปกรณ์แยกวงจร ฯลฯ สำหรับใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพระบบส่งและกระจายกำลังไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงการที่ รบ. ปากีสถานได้รับเงินกู้จากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ทั้งนี้ จะต้องประมูลวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวทั้งหมด 15 รายการ ไม่สามารถประมูลแยกรายการได้ และผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลและตรวจสอบเอกสารการประมูลได้จากบริษัท NTDCL โทร. +92 42 99202597 โทรสาร +92 42 99202173 หรืออีเมล์cempm@ntdc.com.pk ระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น. (เวลาท้องถิ่นปากีสถาน) และสามารถซื้อเอกสารการประมูลได้จาก NTDCL ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 8,000 รูปีปากีสถานหรือประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ผู้สนใจจะต้องยื่นเอกสารการประมูลภายในวันที่ 1 ต.ค. ค.ศ. 2015 ก่อนเวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่นปากีสถาน) หากผู้ประมูลส่งผู้แทนมายื่นเอกสารประมูลด้วยตนเองจะต้องเดินทางมายื่นเอกสารประมูลที่บริษัท NTDCL ในวันที่ 1 ต.ค. ค.ศ. 2015 เวลา 11.30 น. (เวลาท้องถิ่นปากีสถาน) ดังความละเอียดปรากฏตาม เอกสานแนบ Invitation for bids และทาง website www.ntdc.com.pk

09/11/2015กลับหน้าหลัก