เกร็ดการทำธุรกิจ

ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวัง

Coming Soon

ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวัง


ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในเมืองการาจี

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปากีสถานประสบปัญหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและอาชญากรรมภายในประเทศโดยเฉพาะในเมืองการาจี ซึ่งมีการลอบวางระเบิดในสถานที่ต่างๆ การลอบสังหารระหว่างกลุ่มศาสนาต่างๆ การปะทะระหว่างกลุ่มอาชญากรรมต่างๆ การลักพาตัวประชาชนเพื่อนำตัวไปเรียกค่าไถ่ และการปล้นจี้ชิงทรัพย์ เป็นต้น ทำให้เมืองการาจีเป็นเมืองที่มีสถิติการก่อการร้ายและอาชญากรรมสูงที่สุดเมืองหนึ่งของปากีสถาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักธุรกิจต่างชาติ ที่จะเข้าไปลงทุนในเมืองการาจีอย่างมาก


ปัญหาเกี่ยวกับระบบการขนส่งและคมนาคมภายในประเทศ

แม้ว่ารัฐบาลปากีสถานจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการขนส่งและคมนาคมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเป็นไปแบบเชื่องช้า จึงไม่อาจตอบสนองกับนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลพยายามดำเนินการในปัจจุบันได้เท่าที่ควร เนื่องจากหากการเดินทางหรือการขนส่งสินค้าไม่สะดวก ต้องใช้เวลานานและค่าขนส่งที่สูง ก็ย่อมส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกของประเทศให้ลดลง รวมทั้งเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจในปากีสถานด้วย


ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคของระบบการขนส่งและคมนาคมในปากีสถานสามารถสรุปได้ ดังนี้

  • การบริการด้านการขนส่งที่ด้อยประสิทธิภาพและถนนหนทางที่ไม่ได้มาตรฐาน
    ประมาณกว่าครึ่งหนึ่งของถนน/เส้นทางบกทั่วประเทศยังไม่ได้มาตรฐานและขาดการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอย่างจริงจัง กอปรกับการใช้เส้นทางขนส่งหรือจราจรทางบกในบางพื้นที่ในรัฐต่างๆ ของปากีสถานยังไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากการก่อการร้ายและการชุมนุมประท้วงทางการเมือง ในขณะเดียวกันสภาพของรถบรรทุกสินค้าโดยทั่วไปก็ยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากรถขนส่ง/บรรทุกสินค้าส่วนใหญ่มักจะถูกดัดแปลงจากรถบรรทุกขนาดเล็กมาเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่และบรรทุกสินค้าที่เกินพิกัดเพื่อความประหยัดและเพื่อให้บรรทุกสินค้าได้มาก ทำให้รถขนส่งสินค้าสามารถใช้ความเร็วได้เพียง ประมาณ 40 - 50 กม./ชม. ซึ่งเปรียบเทียบได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของความเร็วของรถขนส่งสินค้า ในยุโรป ทำให้การขนส่งสินค้าจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งในปากีสถานต้องใช้เวลานาน
  • การบริการของการรถไฟปากีสถานที่ยังด้อยประสิทธิภาพ
    การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ซึ่งเชื่อมโยงกับท่าเรือสำคัญทั้ง 3 แห่ง ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการให้บริการของการรถไฟปากีสถานและความสามารถในการแข่งขันกับเวลาที่ยังต่ำกว่ามาตรฐานสากล โดยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางรถไฟกับประเทศอื่นๆ แล้ว มาตรฐานการขนส่งสินค้าของปากีสถานยังต่ำกว่าจีนประมาณ 1/8 อินเดียประมาณ 1/3 และไทยประมาณ 1/2 นอกจากนี้ ค่าขนส่งสินค้าทางรถไฟในปากีสถานยังถือว่าสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ด้วย
  • การขนส่งทางอากาศที่ยังต้องปรับปรุง
    นโยบายด้านการบินของปากีสถานยังให้ความสำคัญและคุ้มครองผลประโยชน์ของสายการบินแห่งชาติ คือ สายการบิน Pakistan International Airlines (PIA) ปากีสถานจึงเข้มงวดต่อสายการบินต่างชาติที่จะเข้าไปเปิดบริการเชิงพาณิชย์ในปากีสถานทั้งเพื่อการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า ในขณะที่สายการบินแห่งชาติปากีสถานประสบกับสภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากมาตรฐานของเครื่องบินและการบริการที่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศด้วย

ปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ปากีสถานยังประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะการขาดแคลนไฟฟ้าและน้ำประปา โดยในบางพื้นที่จะมีการตัดกระแสไฟฟ้าเป็นเวลาถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องแก้ปัญหาโดยการจัดหาไฟฟ้าสำรองเอง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น


ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานราชการของปากีสถาน

หน่วยงานราชการปากีสถานยังไม่ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ โดยการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้าและต้องใช้เวลานานในการขออนุญาตในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ