รู้จักเรา

ความสัมพันธ์กับไทยไทยกับปากีสถานได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2494 ปัจจุบัน นายโซเฮล คาห์น (Mr. Sohail Khan) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย และ นายสุชาติ เลียงแสงทอง ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำปากีสถาน

นอกจากนี้ ยังมีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรัฐซินด์ (Sindh) และ รัฐบาโลจิสถาน (Balochistan)


การเมือง

ที่ผ่านมา ไทยและปากีสถานเป็นพันธมิตรกันมายาวนาน ทั้งสองประเทศเคยเป็นสมาชิกในองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Treaty Organization - SEATO) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2497 แม้ว่าในปัจจุบันการดำเนินงานในกรอบของ SEATO จะยุติลงแล้ว แต่มิติทางประวัติศาสตร์ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างไทยกับปากีสถาน โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ ล่าสุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2556 และนายมูฮัมหมัด นาวาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถานได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2556


เศรษฐกิจ

ในปี 2556 ไทยและปากีสถานมีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 1,039.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 930.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 99.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้า 841.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน ไทยให้ความสำคัญกับปากีสถานในฐานะตลาดส่งออกที่มีศักยภาพ กอปรกับปากีสถานมีความสนใจที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไทย โดยในระหว่างการเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2556 นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าเป็นสองเท่าภายในปี 2561 พร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนาม MoU เพื่อจัดตั้ง Joint Trade Committee (JTC) ไทย-ปากีสถาน และปากีสถานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า การจัดทำ FTA จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างกันและจะพิจารณาประเด็นการจัดทำ FTA ในการประชุมครั้งต่อไป ปัจจุบัน ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการศึกษาถึงผลประโยชน์และความเป็นไปได้ในการจัดทำ FTA ไทย – ปากีสถาน


ด้านความร่วมมือทางวิชาการไทย – ปากีสถาน

ปากีสถานมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาลปากีสถานได้ให้โควต้าแก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปากีสถานในสาขาการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม และการบริหาร โดยใช้สิทธิในการจ่ายค่าเล่าเรียนเท่ากับนักศึกษาปากีสถาน นอกจากนี้ รัฐบาลยังแจ้งเวียนทุนฝึกอบรมประจำปีให้แก่ฝ่ายไทยโดยผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ในหลักสูตร/สาขาต่างๆ เช่น การคมนาคม การก่อสร้าง การธนาคารและการแก้ไขปัญหาความยากจนมาตั้งแต่ปี 2530 – 2554 ในขณะที่ฝ่ายไทยได้มีการแจ้งเวียนทุนฝึกอบรมประจำปี (Annual International Training Course – AITC) ทุนศึกษาระดับปริญญาโทในไทย (Thai International Postgraduate Programme – TIPP) และทุนภายใต้กรอบไตรภาคี (Trilateral Cooperation – ร่วมกับ JICA) ไปยังปากีสถานต่อเนื่องทุกปี


สังคมและวัฒนธรรม

ไทยและปากีสถานต่างเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกัน และมีความเกี่ยวพันระหว่างภาคประชาชน โดยมีชุมชนคนไทยในปากีสถานมาช้านาน นอกจากกลุ่มคนที่สมรสกับชาวปากีสถานและไปประกอบอาชีพต่างๆ แล้ว ยังมีกลุ่มนักเรียนไทยประมาณ 600 คน ไปศึกษาด้านศาสนา และภาษาอาหรับในปากีสถาน โดยมีการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพไทย – ปากีสถาน และหอการค้าไทย – ปากีสถานด้วย


การท่องเที่ยว

ในปี 2556 มีชาวปากีสถานเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 78,986 คน ในขณะที่ นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปปากีสถานจำนวน 1,850 คน


27 พฤศจิกายน 2512 ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ
14 สิงหาคม 2523 อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน
16 มีนาคม 2527 ความตกลงทางการค้า
28 สิงหาคม 2534 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม
4 มีนาคม 2545 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องการส่งกำลังบำรุงทหาร
1 กรกฎาคม 2545 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว
16 สิงหาคม 2545 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง BOI ไทย-ปากีสถาน
29 เมษายน 2547 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน 2548 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมเฉพาะเรื่องอื่นๆ
29 เมษายน 2547 พิธีสารว่าด้วยการปรึกษาและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย-ปากีสถาน
9 พฤษภาคม 2548 พิธีสารว่าด้วยแผนปฏิบัติการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ไทย-ปากีสถาน
(เพิ่มเติมจากความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมฯ)
20 ธันวาคม 2550 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการโอนตัวผู้กระทำความผิดและการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา
20 สิงหาคม 2556 ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตระหว่างไทยกับปากีสถาน
20 สิงหาคม 2556 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างไทยกับปากีสถาน
20 สิงหาคม 2556 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งสภาธุรกิจร่วมระหว่างไทยกับปากีสถาน