รู้จักเรา

การต่างประเทศ

นโยบายต่างประเทศปากีสถาน

นโยบายต่างประเทศของปากีสถานมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง ส่งเสริม และพัฒนาผลประโยชน์ของประเทศในบริบทระหว่างประเทศ


หลักการ

นโยบายต่างประเทศปากีสถานตั้งอยู่บนหลักการ ดังนี้

 1. รัฐธรรมนูญปากีสถาน มาตรา 40 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ดังนี้ รัฐ จะต้องรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ภราดรภาพในกลุ่มประเทศมุสลิมบนหลักการของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเอกภาพแห่งอิสลาม การสนับสนุนผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เสริมสร้างมิตรไมตรีและความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับทุกประเทศ และสนับสนุนให้ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธี
 2. นโยบายต่างประเทศปากีสถานขับเคลื่อนโดยยึดเป้าประสงค์แห่งชาติในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเน้นการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ และเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ นโยบายต่างประเทศปากีสถานยังมุ่งสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในการเป็นประเทศมุสลิมที่มีพลวัตและยึดแนวทางสายกลาง
 3. นโยบายต่างประเทศปากีสถานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมค่านิยมสากลในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ได้แก่ เคารพต่ออธิปไตยและอำนาจอธิปไตยแห่งเขตแดนซึ่งกันและกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศของประเทศอื่น การระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี และส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับทุกประเทศ

เป้าประสงค์

 1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศปากีสถานว่าเป็นประเทศมุสลิมที่มีพลวัต เจริญก้าวหน้า ยึดถือแนวทางสายกลาง และเป็นประชาธิปไตย
 2. พัฒนาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจ และประเทศเพื่อนบ้าน
 3. ปกป้องความมั่นคงของประเทศและคุ้มครองประโยชน์ทางภูมิยุทธศาสตร์ รวมถึงแคชเมียร์
 4. ผนวกความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้ากับประชาคมระหว่างประเทศ
 5. ปกป้องผลประโยชน์ของคนปากีสถานในต่างประเทศ
 6. ใช้ทรัพยาการของประเทศให้มากที่สุดในการพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลงานรัฐบาลในด้านการต่างประเทศที่สำคัญๆ ในช่วง 1 ปี

ปากีสถานได้กระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีต่าง ๆ ดังนี้

 1. จีน ความสัมพันธ์ได้ยกระดับเป็น strong strategic partnership และได้จัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจจีน - ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor - CPEC)
 2. อัฟกานิสถาน มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์แบบฉันมิตร
 3. อินเดีย ปากีสถานจะดำเนินการเจรจากับอินเดียบนพื้นฐานที่เน้นผลลัพธ์และความยั่งยืนต่อไป
 4. สหรัฐฯ ความสัมพันธ์ได้ถูกผลักดันบนพื้นฐานผลประโยชน์และความเชื่อใจร่วมกัน
 5. สหภาพยุโรป ความสัมพันธ์กำลังดำเนินไปด้วยดี โดยได้มีการประชุม Strategic Dialogue เมื่อเดือนมีนาคม 2557 และจะจัดการประชุมสุดยอดอียู-ปากีสถานต่อไป ทั้งนี้ ปากีสถานได้รับสถานะ GSP+ เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งจะช่วยผลักดันการส่งออกของประเทศในด้านสิ้นค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 6. ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน ตุรกี และประเทศอิสลามอื่น ๆ นโยบายการต่างประเทศของปากีสถานสนับสนุนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโลกมุสลิมมาโดยตลอด โดยได้มีการกระชับความร่วมมือด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างปากีสถานกับซาอุดีอาระเบีย ตุรกี อิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน เพิ่มขึ้น
 7. การผลักดันความร่วมมือในกรอบภูมิภาค เน้นให้ความสำคัญกับ ECO SAARC และ OIC ทั้งนี้ ปากีสถานมีแนวทางการดำเนินงานที่ไม่ก้าวก่ายเรื่องภายในประเทศ หรือเรื่องภายในภูมิภาคที่ปากีสถานไม่เกี่ยวข้อง
 8. การปกป้องความมั่นคงของประเทศ โครงการนิวเคลียร์ และผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ของภูมิศาสตร์ นักการทูตปากีสถานสามารถปกป้องประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. การดูแลคนปากีสถานในต่างแดน ได้มีการพัฒนาการให้บริการด้านกงสุลในหลายประเทศ อย่างต่อเนื่อง